ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-01

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ผู้ที่สนใจเสนอบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ โปรดศึกษาคู่มือ และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้  ทั้งนี้ บทความที่เสนอมามีเนื้อหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา  โดยบทความแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 2 ท่านในลักษณะ Double-blind peer review และจะต้องได้รับผลการพิจารณา "ตอบรับการตีพิมพ์" อย่างเป็นเอกฉันท์