เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ทุกบทความจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องในลักษณะพิชญพิจารณ์โดยที่ผู้เขียนไม่ทราบผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบผู้เขียน (double-blind peer review) ทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน 

Announcements

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความ

2023-02-01
  1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ
  2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ จากจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้ง 3 ท่าน
  3. อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงในวารสาร 4,000 บาท ต่อบทความ กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้
  4. บทความภาษาอังกฤษที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะต้องชำระค่าตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่แต่ละบทความมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป
Read more about หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): September - December
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): September - December
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-02

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ