เผยแพร่แล้ว: 26-04-2019

คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี

นันทยา คงประพันธ์, ฐิติธนา ไตรสิทธิ์, พรทิพย์ ช่วยเพล

25-32

รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โชคธวีร์ อ้นถาวร, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ

41-48

ปัญหากฎหมายแรงงานไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม, บุญยกร พนมอุปการ

49-56

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ธนัญญา รุ่งเรือง, กิตติวงค์ สาสวด, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, พรพรรณ วีระปรียากูร

81-86