เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

แบบจำลองโมเดลความตั้งใจเชิงสาเหตุการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชมพูนุท ด้วงจันทร์, กฤษฎา สอาด, ชุติมา สมนิล, ณัฐพงศ์ รอดสะใภ้, ตวงทอง นุ้ยไม, อารอฟัต คมกำแหง, ภูริทัต ฤทธิโสม

148-163