วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ โดยเป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม และมีประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ประเภท

(1) บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่นำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย ข้อค้นพบใหม่ อันเกี่ยวเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

(2) บทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ บทความปริทัศน์ (review article)  อันเกี่ยวเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

ทั้งนี้ สำหรับบทความ ประเภทบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ บทความปริทัศน์ (review article)  ซึ่งเป็นบทความประเภท Non Peer Review Content กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความ หรืออาจพิจารณานำส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความตามความเหมาะสม (โดยหากเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ กองบรรณาธิการจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสาขาของบทความเป็นหลัก ผู้พิจารณาบทความ และผู้เขียน อาจมีต้นสังกัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี การประเมินคุณภาพบทความจะดำเนินการโดยปิดบังชื่อผู้เขียน และผู้พิจารณาบทความ) 

สนใจจัดส่งบทความ กรุณาศึกษา จากคู่มือการจัดทำบทความ ดาวน์โหลด คลิก

ISSN 2672-9245 (Online) 

...

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences เริ่มตีพิมพ์ครั้งแต่ในปี 2546 โดยใช้ชื่อ วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม และมีการตีพิมพ์ต่อเนื่องเป็นจำนวน 4 ปี ระหว่าง 2546-2549 หลังจากนั้นหยุดไป 5 ปี กลับมาเริ่มตีพิมพ์อีกครั้งในปี 2555 ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม วารสารฯ ได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558) ต่อมาในปี 2559 กองบรรณาธิการวารสารนิติสังคมศาสตร์ฯ ได้พัฒนาวารสาร และนำวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ได้สำเร็จ หลังจากนั้น ในปี 2562  ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่', ISSN (เดิม): 1685-9723 และ E-ISSN (เดิม): 2586-9604 และเริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ‘CMU Journal of Law and Social Sciences’ E-ISSN: 2672-9245 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป

...

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการ ตีพิมพ์ใดๆ ในทุกขั้นตอน

เปิดรับบทความลงฉบับ 2/2565

2022-07-11

ขอเชิญชวนทุกท่าน ส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ในเนื้อหาหลัก ทะลุตราชั่ง : วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรม ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566

วารสารนิติสังคมศาสตร์ (CMU Journal of Law and Social Sciences) ฉบับนี้ใช้ชื่อประจำฉบับว่า “ห้วงยามแห่งความพลิกผัน”

อันสืบเนื่องมาจากการตระหนักต่อความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ความเปลี่ยนแปลงนี้ในด้านหนึ่งอาจมองเห็นได้ในประเด็นทางการเมืองซึ่งได้แสดงให้เห็นประจักษ์ต่อสายตาในห้วงเวลาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มิติแห่งความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมทางกฎหมายก็ยังปรากฏให้เห็นในด้านอื่น ๆ ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม หรือแม้กระทั่งกับอุตสาหกรรมด้านกีฬา แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมิใช่พัฒนาการที่เดินไปข้างหน้าอย่างเป็นเส้นตรง แต่อาจการวกกลับหรือออกไปจากความคาดหมาย อันทำให้กลายเป็นห้วงยามแห่ง “ความพลิกผัน”

ในท่ามกลางความผันแปรอันไม่แน่นอนนี้ ความพยายามทำความเข้าใจและให้คำอธิบายก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเดินไปสู่อนาคตของผู้คนมีความหวังได้มากยิ่งขึ้น

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ดูทุกฉบับ