วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ โดยเป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม และมีประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ประเภท

(1) บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่นำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย ข้อค้นพบใหม่ อันเกี่ยวเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

(2) บทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ บทความปริทัศน์ (review article)  อันเกี่ยวเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

ทั้งนี้ สำหรับบทความ ประเภทบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ บทความปริทัศน์ (review article)  ซึ่งเป็นบทความประเภท Non Peer Review Content กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความ หรืออาจพิจารณานำส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความตามความเหมาะสม (โดยหากเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ กองบรรณาธิการจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสาขาของบทความเป็นหลัก ผู้พิจารณาบทความ และผู้เขียน อาจมีต้นสังกัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี การประเมินคุณภาพบทความจะดำเนินการโดยปิดบังชื่อผู้เขียน และผู้พิจารณาบทความ) 

สนใจจัดส่งบทความ กรุณาศึกษา จากคู่มือการจัดทำบทความ ดาวน์โหลด คลิก

ISSN 2672-9245 (Online) 

...

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences เริ่มตีพิมพ์ครั้งแต่ในปี 2546 โดยใช้ชื่อ วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม และมีการตีพิมพ์ต่อเนื่องเป็นจำนวน 4 ปี ระหว่าง 2546-2549 หลังจากนั้นหยุดไป 5 ปี กลับมาเริ่มตีพิมพ์อีกครั้งในปี 2555 ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม วารสารฯ ได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558) ต่อมาในปี 2559 กองบรรณาธิการวารสารนิติสังคมศาสตร์ฯ ได้พัฒนาวารสาร และนำวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ได้สำเร็จ หลังจากนั้น ในปี 2562  ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่', ISSN (เดิม): 1685-9723 และ E-ISSN (เดิม): 2586-9604 และเริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ‘CMU Journal of Law and Social Sciences’ E-ISSN: 2672-9245 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป

ประกาศใช้คู่มือการจัดทำบทความลงวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences

2020-04-02

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ขอประกาศใช้คู่มือการจัดทำบทความลงวารสาร  CMU Journal of Law and Social Sciences ตั้งแต่ฉบับปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

แวดวงวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ของสังคมไทยมักให้ความสำคัญกับความรู้เชิงเทคนิค ข้อมูลที่แยกย่อยออกเป็นเฉพาะส่วน ความเชี่ยวชาญที่ลงลึกเฉพาะด้าน ดังที่นักวิชาการอาวุโสผู้ล่วงลับท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่าเป็นแนวการทำความเข้าใจกฎหมายในแบบ “เห็นพฤกษ์ แต่ไม่เห็นไพร”

          วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ฉบับ “ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา นักคิด นิติศาสตร์ไทย” มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการทบทวน ชวนคิด ตรวจสอบ และวิพากษ์วิจารณ์ต่อสถานะทางด้านรู้ในด้านต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นภาพกว้างหรือเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญ บนฐานของความเชื่อว่าแนวความคิดที่เป็นเสาหลักของแวดวงความรู้ด้านนิติศาสตร์นั้นมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความใส่ใจไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญต่อลำต้น กิ่ง ก้าน หรือใบไม้แต่ละใบ ซึ่งความรู้ในแบบหลังนี้มีกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญอยู่มากล้น ขณะที่บุคคลที่ให้ความสนใจต่อการเพ่งพินิจถึงรากฐานอันเป็นภาพรวมกลับมีอยู่อย่างน้อยนิด

          แน่นอนว่าเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารฉบับนี้ยังคงห่างไกลจากความรอบด้าน มีเงื่อนไขและข้อจำกัดเป็นจำนวนมากที่ทำให้บทความในวารสารฉบับนี้ไม่อาจครอบคลุมประเด็นอีกหลายส่วนที่มีความสำคัญ เราจึงได้แต่เพียงหวังว่าจะเป็นเพียงการกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากขึ้นต่อการทำความเข้าใจกฎหมายในด้านของสถานะทางความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-21

ดูเล่มทุกฉบับ