Published: 2016-12-30

การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ถนัด บุญชัย, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, ประพันธ์ ธรรมไชย

19

แนวทางพัฒนาการจัดการข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ ต่อสถานภาพผู้ประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: หลวงน้ำทา

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, ภาคภูมิ ภัควิภาส, สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์, สาลินี ชัยวัฒนพร

47

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

วันเพ็ญ ศุภตระกูล, อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์, ดรุชา รัตนดำรงอักษร

234

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

พรนิภา จันทร์น้อย, วีระศักดิ์ ชมภูคำ, ประวัติ พื้นผาสุข, เรืองวิทย์ นนทภา

261