Published: 2017-09-30

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร

ภูริเดช พาหุยุทธ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, องอาจ นัยพัฒน์, คมเพชร ฉัตรศุภกุล

9

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

จันทร์จิตร เธียรสิริ, ศิริอมร กาวีระ, นรพรรณ โพธิพฤกษ์

211