1. เพื่อแผยแพร่ผลงานทางราชการและงานวิจัย

2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหาวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คือ มุสลีมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2018-04-18

The Guidelines to D’wah as Mentioned in Surah An-Nahl

อัลฮุดา บินตีฮารุน; ซาฝีอี อาดำ

1-10

Effect of Empowerment Building Program for Village Health Volunteers on Understanding of Dengue Hemorrhagic Fever Prevention in Pattani Province

อะหลี หมานมานะ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง

11-21

Da‘awah Methodology of Santichon Muslim Foundation to New Convert Muslims in Thailand

ตอเหล็บ โอรามหลง; ซาฝีอี อาดำ

23-35

Factors related with School Drop-out due to poor in Pattani, Thailand

แวมารีแย มามะ; จำเนียร ฉุ้นประดับ, ภัทราวรรณ ทองคำชุม

37-44

The Rights of Wives to be Divorced in Islamic Law: A Case Study in Yala

มะยา ยูโซ๊ะ; ซาการียา หะมะ

57-67

Aggressive Behaviors among Male Inmates: A Case Study of a Government Prison

ณรงค์เดช คงสุวรรณ์; ผจงศิลป์ เพิงมาก, พิไลรัตน์ ทองอุไร

69-76

The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries

มูซา บาลา มะห์มูด; มูฮัมหมัด ลีบา, ซาการียา หะมะ

77-90

การศึกษาในอิสลาม (التربية الإسلامية)

ดร.มุฮัมมัด อะฏียะฮฺ อัล-อิบรอซี; มิสบัฮ สาเม๊าะ, บรรจง บินกาซัน

113-114