สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ( กันยายน - ธันวาคม 2564 ) วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางมาถึงฉบับสิ้นปีพุทธศักราช 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน ที่ร่วมกันนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก และขอขอบคุณความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขบทความ และคณะทํางานวารสารฯ ซึ่งช่วยให้วารสารมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ รวมถึงสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการศึกษา กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และยังคงเปิดรับบทความจากผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

          วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ  

          ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 นี้ กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

 

                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา  แก้วคง

                                                      บรรณาธิการวารสาร

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

ภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธารารัตน์ พรมสาร, ฐิติภรณ์ อรุณถิน, เบญจมาส มั่นอยู่, ฐิติมา สมบัติวงค์

1-10

แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี

สิรวิชญ์ แก้วเกิด, นพดล ทุมเชื้อ, สุรพล ยังวัฒนา, สุวรรณ์ ทวีศาสตร

85-94

มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จักรพงษ์ กิตติพงศ์ธนกิจ, นครินทร์ พัฒนบุญมี, แสงกฤช กลั่นบุศย์, นฤมล เอมะรัตต์

125-137