วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดำเนินการเข้ามาสู่ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 แล้วครับ ซึ่งฉบับนี้วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมได้รับการรับรองคุณภาพวารสาร อยู่ในฐาน 1 และกำลังอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)

          การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่มีคุณภาพมานำเสนอให้ท่านผู้อ่านรวมจำนวน 24 บทความ โดยในปีนี้ มีผู้สนใจส่งบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาตีพิมพ์ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งดีที่วารสารของเราจะได้เผยแพร่ความรู้ที่หลากหลาย และเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นวารสารในฐาน Asian Citation Index (ACI ) ในอนาคต

           การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 กองบรรณาธิการยังคงเน้นความสำคัญกับการอ้างอิงทางวิชาการจากบทความที่ตีพิมพ์ให้มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานี้ ทางวารสารการเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมมีค่า Impact Factor ประจำปี 2561 อยู่ที่ 0.116 ซึ่งยังสามารถพัฒนาได้สูงขึ้นได้ โดยการเน้นการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพ และเป็นประเด็นที่ผู้อ่านสนใจ และการนำเสนอวารสารในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นบทความของวารสารได้มากขึ้น นอกจากนั้นทางวารสารยังเน้นความเข้มข้นในมาตรฐานด้านของรูปแบบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ยังคงใช้รูปแบบการพิจารณาแบบ Single Blind Review เพื่อรักษาชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นความลับให้มากที่สุด

          สุดท้ายนี้ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ผู้ทรง คุณวุฒิในกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และท่านผู้อ่านทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ตลอดปีพุทธศักราช 2563 นี้ครับ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 24-12-2019

Adoption Competencies Factors in Festival Coordinators

Punnatree Suntisupaporn, Kanokkarn Kaewnuch, Poonpong Suksawang

137-153