กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศ มกราคม 2563) กระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เป็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน แบบ Double-Blind Peer Reviewers มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ และ ตีพิมพ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบตีพิมพ์ เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2553 (ISSN 1906-8522) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจัดทำในปี 2558  (ISSN 2630-0028) กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

          1)เดือน มกราคม-มิถุนายน

          2)เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-14

เศรษฐศาสตร์กับการสะกิดพฤติกรรม สะกิดความคิด ใกล้สอบนี้ฉันจะไม่ไปดื่ม

ภัคจิรา ธรรมสารวรกิจ, บุณยาพร ทรงอินทร์ , สุกฤตา ธีราโมกข์ , หทัยลักขณ์ พูลเพียร , ชฎาการณ์ รุ่งสว่าง , ชุติกาญจน์ แสงมณี , สุทัตตา แซ่อึ้ง, อากิโกะ ยามาดะ

92-111

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นภายในประเทศเปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าแฟชั่นแบบพรีออเดอร์จากต่างประเทศ

รัฐภูมิ รักมิตรอานนท์, ธวัลรัตน์ พันธ์ไสว, ขวัญจิรา ครองยั่งยืน, ชุติกาญจน์ ศรีลา, เบญจาภา เมฆเบญจาภิวัฒน์, ณัฐกานต์ มูลมอญ, สหรัฐ พรทิพย์

112-130

ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภครถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย

นิธิวัต พรประสิทธิ์, นนทกร วิจิตรสงวน, ศุกร์ ภิญญธนาบัตร, อภิมุข เข้มแข็งปรีชานนท์, ณัฐวุฒิ วสุธาทิพ

131-149

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci