กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศ มกราคม 2563) กระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เป็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน แบบ Double-Blind Peer Reviewers มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ และ ตีพิมพ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบตีพิมพ์ เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2553 (ISSN 1906-8522) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจัดทำในปี 2558  (ISSN 2630-0028) กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

          1)เดือน มกราคม-มิถุนายน

          2)เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ 14 ฉบับที่ 28 (2023): กรกฏาคม-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-20

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและการรักสุขภาพ

Kittikit Kittikamron, Thanya Somsrikum, Lapasrada Jaturanon, Busalin Suthikwanchai, Pornchita Poolsri, Sirikorn Luangjariyakul, Hilmee Doloh

50-64

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมการสะกิด กับ ความคิดพรุ่งนี้ฉันจะรวย

Thittita Yommana, Kamolchnok Voradech, Yanisa Padde, Phatpanat Suntornmadcha, Suthiwat Phadkam, Onpreeya Jantree

84-105

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci