เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร มมร วิชาการล้านนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

1) สาขามนุษย์ศาสตร์ 2) สาขาสังคมศาสตร์ 3) สาขาศาสนาและปรัชญา 4) สาขาศึกษาศาสตร์ และ 5) สหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 หรือ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double-Blind Peer Review)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2566) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

.