วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) ในแขนงวิชาสหาวิทยาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา และ อิสลามานุวัตร โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Vol. 10 No. 19 (2020): AL-HIKMAN JOURNAL OF FATONI UNIVERSITY

al-Nur Journal of Fatoni University V. 10 No.19 (1, January-June 2020)

Published: 2020-10-28

Malaysian Ways in Molding Quality People based on the National Ideology of Malaysia

Ibrahem Narongraksakhet; Chiraphan De-ma, Muhammad Afandi Saleh

57-65

The purposes of permition and prohibition in Islamic law

มะรอนิง สาแลมิง; سيريمة أبوبكاري

97-112

View All Issues