วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) ในแขนงวิชาสหาวิทยาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา และ อิสลามานุวัตร โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Vol. 13 No. 26 (2023): Al-Hikmah Journal

Al-Hikmah Journal FTU No. 26 Vol. 13 ( July –December 2023)

Published: 2023-12-31

GUIDELINES FOR VALUE CHAIN MANAGEMENT PROMOTION OF PROCESSED PRODUCTS STINGLESS BEE HONEY TO COMPETITION OF STINGLESS BEE HONEY FARM WOMEN GROUP, BAN PONGYAWI, BUDI SUB-DISTRICT, MUEANG YALA DISTRICT, YALA PROVINCE

narabodee pattarawisut, จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์, ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ, นุชนภา เลขาวิจิตร์, ชฎาภรณ์ สวนแสน

1-15

The Comparative Study of Halal products Supporting Procession Between Thailand and Malaysia

อิสมาแอ สาเมาะ, อาแว แมะอูมา, นิอับดุลเลาะ นิตยรักษ์

51-62

Learning design to develop 21st century competencies for students in small private school in southernmost provinces of Thailand

JARUWAT SONGMUANG, มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง, มูฮามัสสกรี มันยูนุ, มะยูตี ดือรามะ , อิลฮาม จ๊ะนุ

63-79

Concepts in Developing Learning Assessment Tools in the 21st Century: The Context of the Southern Border Multicultural Society

อัรฟัน หะสีแม, อับดุลฆอนี เจะโซะ, สะอาด อาแซ, อิสมาอีล ราโอบ

81-90

Reasons and purposes of deletion in Arabic

moustafa abdelkader hafez fathallah elsharkawy

104-115

Al - Khateeb Albagdadi : An Expertist in the context of Al-Hadith

Mawaddah Japakiya, ยูหารี มะเซ่ง, ฟาตีฮะห์ จะปะกียา, สิริวรรณ ขุนดำ, อับดุลฟัตตาห์ จะปะกียา

131-139

View All Issues