บทความวิชาการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการให้คะแนนแบบรูบริค : Scoring Rubrics
บทความวิจัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 เรื่อง
บริหารธุรกิจ 2 เรื่อง
ครุศาสตร์ 3 เรื่อง

Published: 2018-06-26

Academic Article Using Scoring Rubrics as a tool for Assessment in Student Learning

รัตนาภรณ์ ทรงนภาวุฒิกุล

1-14

The Effectiveness Of Environmental Management In The Local Administrative Organization : An Analysis Of Solid Waste Management In Omnoi Municipality Samutsakorn Province

ปิยะธิดา อภัยภักดิ์, ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์

15-28

Competitive Business Model for Inbound Logistics in Thailand Palm Oil Industry

ปาณิษา เพชรพลอย, เรืองเดช เร่งเพียร, นพวรรณ วิเศษสินธุ์

29-38

Behaviors and Motivations for Using Social Media of Staff in The Public Relations Department in Bangkok

พนิดา แสงโสด, สุภาพร ตันติสันติสม

39-51

Knowledge Management Towards Conservation of Miang in Sakad Subdistrict, Pua District, Nan Province

กรรณรงค์ บุญเรือง, วรพงศ์ ตระการศิรินนท์

77-87

Investigative Procedure Evidence in Sexual Offence Case

พรไพลิน สุทธิสวาท, วริยา ล้ำเลิศ

88-93