เผยแพร่แล้ว: 26-08-2016

บูรณาการองค์รวม : แนวทางคุ้มครองมรดกโลก กรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

ธาตรี มหันตรัตน์, นรินทร์ อุ่นแก้ว, สิริพัฒถ์ ลาภจิตร, สุพจน์ บุญวิเศษ

77-88