1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

 

Published: 2018-04-18

The Multilevel Factors Affecting Mathayomsuksa Three Student’s Ordinary National Educational Test (O-NET) of Islamic Private Schools in Three Southern Border Provinces

สุไรยา หนิเร่; จรัส อติวิทยาภรณ์, อาคม วัดไธสง

17-35

The Takhrīj of Hadīth Texts in the Book Pelajaran Hadīth Volume 1 by Tuan-guru Haji Wan Yūsuf al-Bandāriy al-Fatāniy

อับดุลเลาะ การีนา; เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์

37-48

Social Roles of Sahabiyat in the Prophet Muhammad  Era with Application to Thai Muslim Women in the Society of Three Southern Border Provinces of Thailand

มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ; อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต

49-60

The Control of The Offenders in The Temporary Release With Electronic Monitoring

วรชาติ เกลี้ยงแก้ว

71-81

The State, Problems and development on academic administration of Fatoni University

ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน; นิเลาะ แวอุเซ็ง

83-94

Desired Characteristics of Administrators as Perceived by Teachers in Islamic Private Schools in Phatthalung Province

ฮาฟิซ ขำนุรักษ์; นิเลาะ แวอุเซ็ง

95-110

The Attitude towards Blood Donation of Muslims in Muang District, Pattani Province

นูรฮายาตี สะอิ; อับดุลเลาะ การีนา

111-121

Current Status and Problems of Teaching and Learning in the Islamic Studies in the Intensive Curriculum in Dual System Schools, Pattani Province

ซุลกอรนัยน์ เบ็ญยา; ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, อลิสรา ชมชื่น

123-139