Journal of Inclusive and Innovative Education ISSN online: 2985-0266 (โดยมีชื่อเดิมคือ ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU Journal of Education Print ISSN เดิม : 2586-9043 Online ISSNเดิม : 2586-825X) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยเปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย และมีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความทุกบทความของ Journal of Inclusive and Innovative Education จะต้องผ่านพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่ออ่านประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับดังกล่าว ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความต้นฉบับ ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blinded Review) โดยตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

        Online ISSN : 2985-0266

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Journal of Inclusive and Innovative Education

2024-02-09

Journal of Inclusive and Innovative Education ดำเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน (January - April) 2024 ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ THAIJO ได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- เปิดรับบทความภาษาไทย

- รับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ

-ขอบเขตเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและ การประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร โทร.053-941213

“ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ เป็น"Journal of Inclusive and Innovative Education"

2023-05-09

วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : CMU Journal of Education

ISSN (เดิม) : 2586-9043 E-ISSN (เดิม) : 2586-825X

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ดังนี้

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Inclusive and Innovative Education

 ISSN online: 2985-0266

โดยจะเริ่มปรับเปลี่ยนใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.7 No.2(May-August) 2023 เป็นต้นไป

(ประกาศโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :  https://cmu.to/CMUJ2023

และ https://cmu.to/EdjhH

ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021-12-21

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงใน

วารสารฯ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

   บทความละ 3,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

   และในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ   และถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้

    อย่างไรก็ตาม บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ก่อนประกาศดังกล่าว จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด                     

แต่จะมีผลต่อบทความที่จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ต่อจากนี้ไป และขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์

บทความลงวารสารฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ :

1.การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียม

หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการ                                                     

เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน

2.ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo                                                                           

เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว                                                                               

จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ                                                                                 

ของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

3.การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                               

บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ                                                           

อย่างน้อย 3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

4.ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน 

วารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ

หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืน

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการ                                                               

ประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้                                                 

หมายความว่า บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 

การชำระค่าธรรมเนียม :  กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

 ธนาคาร         ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     สาขา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                            

เลขที่บัญชี      667-418607-2

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  

คลิกอ่านประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงวารสารฯ

https://drive.google.com/file/d/110mqodLUjjQpc4ZYQEyy5BR5cBq859gh/view?usp=sharing

 

แจ้งปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

2021-09-07

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF ทางวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ โดยบทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในลักษณะ Double Blind โดยไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสังกัดเดียวกันกับผู้เขียน และจะเริ่มใช้กับบทความที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): January-April

Journal of Inclusive and Innovative Education ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (January – April 2024) คือ วารสารวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชื่อเดิมคือ วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทั้งนี้ กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงวารสาร เพื่อพัฒนาก้าวสู่การเป็นวารสารที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ขึ้น  วารสารยังคงมีความมุ่งมั่นและคัดสรรบทความที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการแก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการเผยแพร่ตีพิมพ์วารสารฉบับราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และพัฒนางานวารสารสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการศึกษา  

ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน ที่ร่วมกันนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก กองบรรณาธิการ Journal of Inclusive and Innovative Education มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และยังคงเปิดรับบทความจากผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

Journal of Inclusive and Innovative Education มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แหล่งรวบรวมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพอันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ  

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา

พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ, รัตนา กลิ่นจุ้ย, ดวงเดือน วรรณกูล, วิไลวรรณ หมายดี , วาสนา จักร์แก้ว

61-75

ดูทุกฉบับ