เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างหุ่นยนต์สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วรวุฒิ เพ็งพันธ์, ณัฐพงศ์ จำเนียรผล, เกรียงศักดิ์ บุญญา, ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา

104-114