1.      ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

   - การสอนภาษา (Language Instruction) การวิจัยและพัฒนาวิธีการสอนภาษา

   - การวัดและการประเมินผลด้านภาษา (Language Assessment and Evaluation) การวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบในการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาและความสามารถทางภาษาทักษะภาษา

   - ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) การศึกษาและการวิจัยโดยเชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือ จิตวิทยา เป็นต้น

 

2.      มนุษย์ศาสตร์ (Humanities)

   - จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) การวิจัย การพัฒนาเครื่องมือและแนวทางในการสนับสนุนการเรียนรู้และการสอนในสถานศึกษา

   - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology) การศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานและองค์การในสถานประกอบการและองค์การต่าง ๆ

   - สุขศึกษาและพลศึกษา (Health Education and Physical Education) การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพลศึกษาผ่านการศึกษาทางร่างกายและสุขภาพ

 

3.      สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

   - การบริหารจัดการ (Management) การพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

   - เศรษฐศาสตร์ (Economics) การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในสังคม

 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในสาขาภาษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสาขาที่แตกต่างกันและในหลากหลายสถานการณ์ทางการศึกษาและการทำงาน