เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • 1. ผู้นิพนธ์สามารถส่งต้นฉบับบทความเพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ได้ โดยส่งต้นฉบับบทความที่มีการตรวจสอบ Format ต้นฉบับถูกต้องตามที่วารสารวิชาการศิลปะศาสตร์ประยุกต์กำหนด หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสารฯ จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้สามารถศึกษาได้จากเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
  • 2. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ หรือไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  • 3. วารสารฯ จะติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่านอีเมลของท่านที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบเว็บไซต์วารสารฯ เป็นหลัก เพื่อให้เข้ามารับ-ส่ง ข้อมูล ดังนั้น ขอให้ผู้นิพนธ์ตรวจสอบกล่องจดหมายว่าได้รับอีเมลของวารสารฯ หรือไม่ และหากไม่ได้รับอีเมลใด ๆ หลังจากส่งบทความ ซึ่งบางครั้งอาจตกอยู่ใน spam mail กรุณาติดต่อที่ [email protected]
  • 4. วารสารฯ ดำเนินการจัดเก็บค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความตามอัตราที่ระบุไว้ในประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดยจะเรียกเก็บเมื่อบทความได้รับการอนุมัติตีพิมพ์
  • 5. ผู้นิพนธ์ยินดีปรับแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการวารสารให้คำแนะนำ
  • 6. ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ กองบรรณาธิการวารสารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. ก่อนส่งบทความ ผู้นิพนธ์โปรดศึกษาคำแนะนำในการเตรียมบทความอย่างละเอียดเพื่อจะได้จัดเตรียมบทความอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด 

วารสารได้มีการกำหนดขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรอง บทความไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้นิพนธ์ควรศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง  

3. เมื่อผู้นิพนธ์ได้จัดเตรียมบทความเป็นที่เรียบร้อยแแล้วให้ทำการส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo เท่านั้น