นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์นำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยโดยขอบเขตเนื้อหาของบทความจะคลอบคลุมสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาภาษา จิตวิทยา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

กระบวนการพิจารณาบทความ :     บทความจะต้องได้รับการประเมินด้วยระบบ double-blinded review system โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น จำนวน 2 ท่านต่อบทความ

ประเภทของบทความ :                บทความวิชาการและบทความวิจัย                                                                                                                                                                 

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :                      ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

กำหนดออก :                              ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน  ฉบับที่ 2: กรกฎาคม – ธันวาคม

เจ้าของวารสาร :                         คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์