เกี่ยวกับวารสาร

          นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์นำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยโดยขอบเขตเนื้อหาของบทความจะครอบคลุมด้านภาษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคคลในหลากหลายสถานการณ์และสาขาวิชาต่าง ๆ

 

กระบวนการพิจารณาบทความ :     บทความที่ส่งมาจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น จำนวน 3 ท่าน ผ่านระบบ double-blinded review system โดยรวมระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ส่งบทความเข้าสู่ระบบจะดำเนินประมาณ 60 วัน

 

ประเภทของบทความ :      บทความวิชาการและบทความวิจัย รวมฉบับละประมาณ 10 เรื่อง

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :                      ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก :                              ปีละ 2 ฉบับ

                                                  ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน 

                                                  ฉบับที่ 2: กรกฎาคม – ธันวาคม

 

เจ้าของวารสาร :                         คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์