กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ

 

1. กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองโดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน   ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ เกณฑ์การพิจารณาบทความ ได้แก่ประเด็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการวิจัย ได้แก่ ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ การนำเสนอ และการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

2. กระบวนการกลั่นกรองบทความทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์จะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดย ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน

3. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว หากพบว่าบทความไม่ผ่านการพิจารณาหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนบทความที่มีข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรส่งให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไข กองบรรณาธิการจะแจ้งสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ผู้นิพนธ์ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องปรับแก้บทความให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบรายละเอียดการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการตัดสินลงตีพิมพ์หรือไม่ก็ได้

4. บทความที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิและมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วนั้น จะเข้าสู่การพิจารณาของกองบรรณาธิการอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะครบถ้วนหรือไม่ และอาจขอให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงบทความให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่วารสารกำหนด ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องปรับแก้บทความให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบรายละเอียดการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการตัดสินลงตีพิมพ์หรือไม่ก็ได้

5. เมื่อผู้นิพนธ์แก้ไขบทความ และกองบรรณาธิการได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับบทความให้ผู้นิพนธ์รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุฉบับที่ลงตีพิมพ์

6. เมื่อบทความได้รับการตอบรับแล้ว ขอให้ผู้นิพนธ์ชำระเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความตามอัตราที่ระบุไว้ในประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-100226-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาบางโพ และส่งหลักฐานการชำระเงินมายังกองบรรณาธิการ ที่ Email: [email protected]