เผยแพร่แล้ว: 2023-10-02

สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา, อรพินท์ หลักแหลม, ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์, อุทิศ บำรุงชีพ, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ , พักตร์วิภา โพธิ์ศรี , ศราวิน เทพสถิตภรณ์, กนก พานทอง, ปริญญา เรืองทิพย์

1-20

การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นิสสรณ์ บำเพ็ญ, ผ่องพรรณ สิทธิชัย , อัญชลี วิมลศิลป์ , พิมพ์ชนก โพธิปัสสา , สมกมล รักวีรธรรม

1-15