ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตใจของพนักงานปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ณัฐธัญภัคสร ศิริไปล์
สุนทรี ศักดิ์ศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความยืดหยุ่นทางอารมณ์และ จิตใจของพนักงาน และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตใจของพนักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 399 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเขต กรุงเทพมหานครมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49  2) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตใจของพนักงานปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำที่สุด (r=.154) คิดเป็นร้อยละ 2.37

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles