เผยแพร่แล้ว: 2023-09-26

การค้นพบบางอย่างจากการสำรวจการเปิดเผยงบประมาณ: การส่งเสริม การสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมโดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน

สุทธิ สุนทรานุรักษ์, ปิติคุณ นิลถนอม , ภัทรวรินทร์ บุญชู , สุทธิดา ไพบูลย์, พงศ์สวัสดิ์ มณีวงศ์ , พิมพ์ลภัส สมลา

1-11