การพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์

Main Article Content

พิชญาภรณ์ ตวงกิจกูล
อรรถพล สืบพงศกร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อคัดเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี    2) เพื่อพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี 3) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ที่รวบรวมจากการยางแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 228 เดือน   ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี คือ ARIMA (1, 1, 0)

Article Details

บท
Research Articles

References

การยางแห่งประเทศไทย. (2559). ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ. สืบค้นจาก http://www.rubber.co.th/rubber 2012/rubberprice_mon_yr.php

กมลพรรณ เฉลิมวงศ์. (2556). การพยากรณ์ราคาสุกรชำแหละเนื้อแดงสะโพก ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์. (ปัญหาพิเศษปริญญาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

จิตรกร บุญเรือง. (2554). การพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ ยางพารารมควันชั้น 3 และน้ำตาล โดยใช้แบบจำลองอาร์รีม่า (Arima) อาร์ฟีม่า (Arfima) และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

ทรงศิริ แต้สมบัติ. (2539). เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.

วรางคณา กีรติวิบูลย์. (2558). ตัวแบบพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบชั้น 3. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 8(2), 131-139.

ศศิธร โกฎสืบ และกัลยา บุญหล้า. (2559). การสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ 105. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(8), 49-60.

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย. (2561). ข้อมูลวิชาการยางพารา 2561 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: บริษัทนิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด.

สมเกียรติ เกตุเอี่ยม. (2548). เทคนิคการพยากรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

Box, G.E.P., Jenkins, G.M and Reinsel, G.C. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control (3rd ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.