ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์  ดร.ธีรวุฒิ                      บุณยโสภณ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์  ดร.สุชาติ                       เซี่ยงฉิน           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ                       ชูนิล               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร   สุขคณาภิบาล      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา                           ศิริพานิช          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ                  เกิดพิทักษ์        มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง    สุทัศน์     ณ อยุธยา         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี                       เพชรผุด           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์              วัฒนาณรงค์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เกษียณอายุราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระวุฒิ                 สุวรรณจันทร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร                   กาญจนการุณ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตจิรี               จาตุรพิทักษ์กุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์            เสวตเวชากุล     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์                 ทองริน             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์          ยุระยาตร์          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ            จำปาวัลย์          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์                        เพียซ้าย            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อุทิศ                                  พงศ์จิรวัฒนา      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.เกียรติขจร                         ไชยรัตน์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช                                                                        

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยุทธ             อัคโกศล           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ         บุณยะประพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรษา                 ตันติยะวงศ์ษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลนัทธ์            มีถาวร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ              ธาราวุฒิ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน       มะลิ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ ดร.กานต์ชนก                          วรรธนะสิน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ            

อาจารย์ ดร.วิศลย์ธีรา                             เมตตานนท์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ เหมือนฝัน                                 ตั้งพินิจการ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Mr.Griffith    Mark   Jones                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         

ฝ่ายดำเนินการ

          นางสาวรักษ์ขณาถาวร                         ฤกษ์ชนะ

          นางสาวพรภิรมย์                                  แก้วมีแสง        

          นางสาวสริตา                                      สุวรรณแสนศักดิ์

          นางสาวรชยา                                      ศิริอินทร์

          นายนิติรัฐ                                            สุวรรณเกษา