ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุณยโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ
ชูนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมเพชร
สุขคณาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
ศานติศาสน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกษียณอายุราชการ)
ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา
วัฒนบุรานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกษียณอายุราชการ)
ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา
เฉลยทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(เกษียณอายุราชการ)
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สีห์กุล
กรรัตน์เสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เกษียณอายุราชการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     

คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน
มะลิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.พิชลัณดาห์ สนธิวิฬุรห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยุทธ อัคโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.วิศลย์ธีรา เมตตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.รติ มณีงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.ศุภกร บัวหยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Mr.Khagendra Raj Dhaka มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวพรภิรมย์ แก้วมีแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวสริตา สุวรรณแสนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวรชยา ศิริอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายนิติรัฐ สุวรรณเกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ