เผยแพร่แล้ว: 2023-09-25

การศึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีของครูประถมศึกษา

พัชรีพร วงศ์วิริยากร , ปุณยภา แสงศรี

1-10

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เสริมพันธุ์ ศรีจันทร์, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ , ณรงค์ พรมสืบ

1-15

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในธุรกิจร้านอาหาร

ทวีทรัพย์ นาคา, นงนภัส ทองทูล, นันธินี เหรวรรณ , เมธิษา คำเมืองมูล , ศุภณัฐ อ่ำดอนกลอย , จารุพร ตั้งพัฒนกิจ

1-15