การประเมินผลนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

Main Article Content

อำนวย ยุติธรรม
ฟ้าใส สามารถ
จุมพล หนิมพานิช
ปธาน สุวรรณมงคล

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การประเมินผลนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2) การวิจัยเอกสาร และ 3) การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับผลผลิต พบว่า รัฐบาลได้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และมีการบูรณาการการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สำหรับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับผลลัพธ์ พบว่า มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างความยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับผลกระทบ พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความเสื่อมโทรม และขาดความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก และ 2) ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนโยบาย พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคในหลากหลายมิติ การปฏิบัติภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวยังขาดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรอบด้าน ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายลดลง ดังนั้น ควรประสานกับทุกภาคส่วนในการทำงาน และการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการสร้างงาน      สร้างอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles