1. บทความต้องมีความยาวรวมรายการอ้างอิงแล้วไม่เกิน 15 หน้า

2. พิมพ์ด้วย Microsoft Word 2013 for Windows ขึ้นไป

3. จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ โดยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้

3.1 ขอบด้านบน      1.5  นิ้ว

3.2 ขอบด้านล่าง      1    นิ้ว

3.3 ขอบด้านซ้าย     1    นิ้ว

3.4 ขอบด้านขวา     1    นิ้ว

4.การเรียงลำดับหัวข้อของเนื้อเรื่องให้ใช้เลขกำกับ ให้ใช้ตัวหนา  บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และ

หากมีหัวข้อย่อยให้ใช้เลขโรมัน ระบบทศนิยม กำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 เป็นต้น

5.แบบและขนาดตัวอักษร จัดพิมพ์ดังนี้

5.1 ใช้ตัวอักษรแบบ “TH SarabunPSK”

5.2 ชื่อบทความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 Point ตัวหนา

5.3 ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ และเนื้อความต่าง ๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 Point ตัวปกติ

5.4 Footnote ใช้ตัวอักษรขนาด 12 Point ตัวปกติ

5.5 ชื่อหัวข้อและเลขหัวข้อ 1, 2, 3, … และ1, 1.2, 2.1, … ใช้ตัวอักษรขนาด 14 Point ตัวหนา

5.6 หัวข้อ 1, 2, 3, … ให้ชิดขอบซ้าย

5.7 การย่อหน้า ย่อหน้าแรก ให้ตั้งค่าที่ .39 นิ้ว ย่อหน้าที่ 2 ตั้งค่าที่ .63 นิ้ว และ ย่อหน้าที่ 3 ตั้งค่าที่ .75 นิ้ว

การส่งต้นฉบับ

1. ผู้นิพนธ์ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยผ่านระบบที่เว็บไซต์

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb

2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทราบ

3. กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความในเบื้องต้นว่าเป็นบทความที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ มีความเหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ รวมถึงมีการจัดเตรียมเป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่วารสารกำหนดหรือไม่ และกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นิพนธ์ทราบภายใน 15 วัน