วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์นำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยโดยขอบเขตเนื้อหาของบทความจะครอบคลุมสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาภาษา จิตวิทยา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

2021-02-17

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์เปลี่ยนระบบการจัดการวารสารออนไลน์จากระบบ Open Journal System (OJS) ที่ดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ที่ได้รับการติดตั้งและดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Citation Index Centre, TCI)
ผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยผ่านระบบที่เว็บไซต์

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-20

การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย

พิชลัณดาห์ สนธิวิฬุรห์, เกวลิน มะลิ, อรษา ตันติยะวงศ์ษา , กมลนัทธ์ มีถาวร

1-12

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อการเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน

อัจฉราพร พงศ์วัฒนะเควิน, ภีรยา สุนทรสำราญ, นิษฐเนตร์ กองชนะ, สมัชญ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์, นิภา นิรุตติกุล

1-14

ดูทุกฉบับ