วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์นำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยโดยขอบเขตเนื้อหาของบทความจะคลอบคลุมสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาภาษา จิตวิทยา บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

2021-02-17

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์เปลี่ยนระบบการจัดการวารสารออนไลน์จากระบบ Open Journal System (OJS) ที่ดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ที่ได้รับการติดตั้งและดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Citation Index Centre, TCI)
ผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยผ่านระบบที่เว็บไซต์

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-23

สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา, อรพินท์ หลักแหลม, ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์, อุทิศ บำรุงชีพ, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ , พักตร์วิภา โพธิ์ศรี , ศราวิน เทพสถิตภรณ์, กนก พานทอง, ปริญญา เรืองทิพย์

การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นิสสรณ์ บำเพ็ญ, ผ่องพรรณ สิทธิชัย , อัญชลี วิมลศิลป์ , พิมพ์ชนก โพธิปัสสา , สมกมล รักวีรธรรม
ดูทุกฉบับ