วารสารฯ มีการปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการ Peer Review Process จากจำนวน 2 ท่าน เป็น จำนวน 3 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป