บทความที่ส่งมาจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น จำนวน 3 ท่าน ผ่านระบบ double-blinded review system ซึ่งเป็นกระบวนการการประเมินบทความทางวิชาการที่นิยมใช้ในการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของบทความวิจัยหรือวารสารวิชาการก่อนที่บทความจะตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปในวารสารหรืองานประชุมวิชาการต่าง ๆ

 

ระบบนี้มีลักษณะเฉพาะด้วยการปกปิดตัวของต้นฉบับบทความ (double-blinded) ทั้งผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินบทความ (reviewers) จะไม่รู้ตัวกัน หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและผู้ประเมินจะถูกปกปิดเอาไว้เพื่อป้องกันความลำบากทางวิชาการและการมีอคติต่อผลงานที่ส่งมอบเข้าสู่กระบวนการประเมิน