เผยแพร่แล้ว: 2023-09-25

การรับรู้ความเป็นองค์การนวัตกรรมของกำลังพลสังกัดกองทัพเรือ

วาริชภูมิ พิพัฒพลกาย , วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ , กฤษณ์ รักชาติเจริญ, กมลพร สอนศรี

1-16

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี V-Commerce ในการซื้อสินค้า ของผู้บริโภค Generation Z จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รสิตา อภินันทเวช , พิมพ์วิภา ลุ้งบ้าน, วิมลสิริ สิงห์ทอง, อภิรญา เหลืองเจริญพัฒนะ , นิภา นิรุตติกุล

1-13