การศึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีของครูประถมศึกษา

Main Article Content

พัชรีพร วงศ์วิริยากร
ปุณยภา แสงศรี

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  2) ศึกษาเหตุผลสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 คน โดยใช้การนับความถี่และการวิเคราะห์แก่นสาระในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาพบว่า 1) ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคนเลือกใช้โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และยูทูปในการจัด   การเรียนการสอน 2) เหตุผลหลักสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ เพราะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และเป็นการตัดสินใจของสถาบันการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles