การศึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีของครูประถมศึกษา

Main Article Content

พัชรีพร วงศ์วิริยากร
ปุณยภา แสงศรี

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  2) ศึกษาเหตุผลสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 คน โดยใช้การนับความถี่และการวิเคราะห์แก่นสาระในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาพบว่า 1) ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคนเลือกใช้โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และยูทูปในการจัด   การเรียนการสอน 2) เหตุผลหลักสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ เพราะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และเป็นการตัดสินใจของสถาบันการศึกษา

Article Details

บท
Research Articles

References

Bauer, J., & Kenton, J. (2005). Toward technology integration in the schools: Why it isn’t happening. Journal of Technology and Teacher Education, 13(4), 519-546.

Balas, P. (2020). Significant of smartphone: An educational technology tool for teaching and learning. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 5(5), 1634-1638

Clements, D. H. (1994). The uniqueness of the computer as a learning tool: Insights from research and practice, In Young children: Active learners in a technological age, J. L. Wright & D. D. Shade (Eds.), Washington, DC: NAEYC.

Kumari, M. M. (2020). Educational technology: Advanced way of learning. Supporting Teaching Learning at School. Lucknow: Book Rivers.

Lazar, S. (2015). The importance of educational technology in teaching. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 3(1), 111-114.

Lewis, G. (2004). The internet and young learners. Oxford: Oxford University Press.

Lo, J. J. (2013). E-learning readiness in senior high school in Banda Aceh, Indonesia. Journal of Information Technology and Applications, 7(4), 122-132.

Maddux, C. D., Johnson, D. L., & Willis J. W. (2001). Educational computing learning with tomorrow’s technologies (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 95-122.

Office of the Basic Education Commission. (2008). Basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: Ministry of Education.

Schoepp, K. W. (2004). Technology integration barriers in a technology-rich environment: A CBAM perspective (Unpublished master’s thesis), University of Calgary, Alberta.

Stockwell, G. (2007). A review of technology choice for teaching language skills and areas in the CALL literature. ReCALL: the Journal of EUROCALL, 19(2), 105.

Sulaimani, A. O., Sarhandi, P. S. A., & Buledi, M. H. (2017). Impact of CALL in-house professional development training on teachers’ pedagogy: An evaluative study. Cogent Education, 4(1), 1-12.

Syathroh, I. L. (2020). A study on Indonesian teachers’ use of technology in English language teaching. Journal of Educational Experts (JEE), 3(1), 1-12.

Szeto, E., & Cheng, A. Y. N. (2017). Pedagogies across subjects: What are preservice teachers’ TPACK patterns of integrating technology in practice? Journal of Educational Computing Research, 55(3), 346-373.

Watson Todd, R. W. (2020). Teachers’ perceptions of the shift from the classroom to online teaching. International Journal of TESOL Studies, 2(2), 4-17.