พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

Main Article Content

เสริมพันธุ์ ศรีจันทร์
จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
ณรงค์ พรมสืบ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ขั้นแรกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม และขั้นสุดท้ายใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบมีตัวแปรหุ่น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไปอยู่ในระดับมากเป็น   อันดับแรก รองลงมาคือด้านการดูแลตนเองที่จำเป็นในภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ และด้านการดูแลตนเองที่จำเป็นตามพัฒนาการ 2) สถานภาพสมรส แผนความเชื่อด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ

Article Details

บท
Research Articles

References

กรมการปกครอง. (2563). สถิติประชากรและบ้าน. สืบค้นจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

ชุติมา สร้อยนาค จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และพรศิริ พันธสี.(2561). การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และความเสี่ยง การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของมุสลิมวัยทำงาน. วารสารพยาบาลทหารบก. 19 (พิเศษ), 267 – 277.

ณัฎฐา ม้วนสุธา.(2558). ปัญหาสุขภาพกับสังคมไทย. สืบค้นจาก http://www.srth.moph.go.th/slide/files/files_บทความวิชาการ%20 ศสม.โพธาวาส.pdf

เนตรดาว จิตโสภากุล. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบล บึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 6(3), 171-178.

เพ็ญศิริ สิมารักษ์. (2550). คู่มือประกอบการเรียนวิชาพัฒนาการมนุษย์. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พงศธร ศิลาเงิน.(2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,กรุงเทพมหานคร.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2561). การรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เดือนตุลา.

รัชตา คำมณี. (2556). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.

วิไลรัตน์ บุญราศรี.(2559). แบบแผนความเชื่อและพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีภาวะอ้วนลงพุง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.

สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา กัลยาวีณ์ โมกขาว และสุริยา ฟองเกิด.(2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองชลบุรี. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา. 14 (2), 114 - 124.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา. (2557). รายงานงบประมาณประจำปี 2558. ฉะเชิงเทรา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา.

Becker, M. H., Drachman, R. H., & Kirscht, J. P. (1974). A new approach to explaining sick- role behavior in low - income population. American Journal of Public Health, 64(3), 205 - 216.

Cohen, S. (1985). Stress, social support, and buffering hypothasis. Psychological Bullietin, 98 (2), 310 - 357.

House, J. S. (1981). Work stress and social support. MA: Addison-Wesley.

Kaplan, B. H. (1977). Social support and health. Medical Care, 15(5), 47 - 58.

Orem, D. E. (1985). Nursing: Concept of practice (3rd ed.). New York: Mc Gra - Hill.

Pender, N. J. (1987). Health Promotion in nursing practice. New York: Appleton Centurt Crofts.

Thoits, P. A. (1986). Social support as coping assistance. Journal of Consulting and Critical Psychology, 54, 416 - 423.

Tilden, V. P. (1985). Issues of conceptualization and measurement of social support in the construction of nursing theory. Research in Nursing and Health, 81, 199 – 206.

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.