การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

นิสสรณ์ บำเพ็ญ
ผ่องพรรณ สิทธิชัย
อัญชลี วิมลศิลป์
พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
สมกมล รักวีรธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และ 3) เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู จำนวน 144 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการหา t-test for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้รูปแบบการโค้ช FEED Coaching Model ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบได้แก่ 1. หลักและวิธีการโค้ช (Coaching) ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ ความสามารถในการอธิบาย การสำรวจตรวจสอบ การกระตุ่นให้เกิดการปฏิบัติ และ 2. องค์ประกอบและกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ประกอบด้วย ขั้นการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการสร้างความคิด ขั้นการเลือกความคิด ขั้นการนำความคิดไปใช้ ขั้นการประเมินผล 2) ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/85.37 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์พบว่า 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตามรูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3.2) ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการโค้ชโดยรวมอยู่ในอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
Research Articles

References

จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง และวิสาข์ จัติวัตร์. (2556). การพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
ครูพณิชยกรรม.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 5(2): 134-150.
ธัญพร ชื่นกลิ่น และวัชรา เล่าเรียนดี. (2555). การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 4(1): 112-129.
นิพนธ์ จิตต์ภักดี. (2553). การสอนแบบสร้างสรรค์. ประชากรศึกษา. 7(3): 19-21.
มารุต พัฒผล. (2558). รูปแบบการพัฒนาครูประถมด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด. Veridian E-Journal. 8(2): 593-612.
สุวิมล ติรกานันท์. (2557). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเพทมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค
Bennie, Andrew.; & O’Connor, Donna. (2011). An Effective Coaching Model: The Perception and strategies of professional team sport coach and players in Australia.
International Journal of Sport and Health Science. 9(2): 98-104.
Divito, Altred. (1971). Recognized Assessing Creativity Developing Teacher Competencies. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall Inc.
Hodge, Alison. (2016). The value of coaching supervision as a development process: Contribution to continued professional and personal wellbeing for executive
Coaches. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. 12(2): 87-106.
Linder-Pelz, S. (2014). Steps towards the benchmarking of coaches' skills. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. 12(1): 47-62
McComb, C. (2013). Managing the Internal Labour Market in a Manufacturing Company: Explaining
Coaching’s Perceived Ineffectiveness. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. 11(1): 1-20.
Osborn, M. (1996). “Social class, educational opportunity and equal entitlement: dilemmas of schooling in England and France,” paper presented at the America
Education Research Association Annual Conference, New York.
Rossmann, M. G. (1996). “Viral cell recognition and entry.” Curr. Sci, 71 : 193-204.