การจัดสร้างแบบสอบทดสอบภาษาอังกฤษ Engenius English Language Tests (EELT) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและการเทียบคะแนนผลการทดสอบกับแบบทดสอบ English Language Test for International Students (ELTiS)

Main Article Content

ศศ วัฒนโภคากุล
สุพัฒน์ สุกมลสันต์

บทคัดย่อ

การเทียบคะแนนของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นใหม่กับแบบทดสอบมาตรฐานที่มีจำนวนจำกัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อความปลอดภัยของแบบทดสอบ และความน่าเชื่อถือของผลการสอบ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างแบบทดสอบ Engenius English Language Test (EELT) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานในระดับสากลจำนวน 6 ชุดที่คู่ขนานจริง กับแบบทดสอบชุดเดิมคือ แบบทดสอบ English Language Test for International Students (ELTiS) และเพื่อสร้างตารางเทียบคะแนนของแบบทดสอบทั้งสองด้วย 2 วิธี คือ เทียบตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ และวิธีการถดถอยเชิงเส้นตรง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สอบแบบทดสอบแต่ละชุดมี 300 คน มาจากนักเรียนแต่ละระดับชั้น 50 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 1,800 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากผู้ที่มาสมัครสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบบทดสอบ EELT ชุดใหม่ทั้ง 6 ชุดสร้างจากตารางกำหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ ELTiS และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามาแล้วว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมากโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ 5 ท่าน และเก็บข้อมูลจากการจัดสอบแบบใช้ผู้สอบกลุ่มเดียวและสลับแบบทดสอบ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย Independent Samples t-test วิธีเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงของเลอวีน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิธีเทียบคะแนนโดยใช้ตำแหน่งของคะแนน และวิธีเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงการถดถอย ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบ EELT ชุดที่ 1, 2 และ 4 เป็นแบบทดสอบคู่ขนานจริงกับแบบทดสอบ ELTiS แต่แบบทดสอบ EELT ชุดที่ 3, 5 และ 6 เป็นแบบ ทดสอบคู่ขนานเทียม และได้ตารางเทียบคะแนนระหว่างแบบทดสอบ EELT กับ ELTiS จำนวน 2 ตารางจากผลการเทียบคะแนน 2 วิธี ผลของการวิจัยได้แบบทดสอบใหม่ 3 ชุดที่สามารถใช้แทนแบบทดสอบมาตรฐานได้ ส่วนอีก 3 ชุดควรต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขบางอย่างก่อนที่จะนำไปใช้จริงต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles