การพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ : กรณีศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

Main Article Content

ธีรวัฒน์ มาโต
วรางคณา โสมะนันทน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักเรียน ก่อนและหลังเข้ารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและครูต่อบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 360 คน และครูแนะแนวโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ สำหรับผู้รับบริการ 2) แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ สำหรับผู้ให้บริการ ระยะที่ 2 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษาเชิงวิทยาแบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 24 คน ครูแนะแนวโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 3 คน และนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 5 คน สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ 2) แบบประเมินความเครียด (ST-5) และ 3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบออนไลน์ “CNR-icare” ประกอบด้วย ฟังก์ชันเมนูของการให้ บริการแก่ผู้ใช้บริการ 5 เมนูหลัก ได้แก่ (1) คู่มือการใช้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ (2) ตารางการปรึกษาแบบออนไลน์ (3) นัดหมายการปรึกษาออนไลน์ (4) ติดต่อเรา และ (5) สายด่วนสุขภาพจิต การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยามี 3 รูปแบบ ได้แก่ แชท โทรผ่านเสียง และวิดีโอคอล 2) นักเรียนที่เข้ารับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มีคะแนนความเครียดลดลงกว่าก่อนเข้ารับบริการ 3) นักเรียนและครูแนะแนวมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ “CNR-icare” ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles