การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเชิงพลวัตแรงจูงใจเพื่อสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศจีน

Main Article Content

ngamthip wimolkasem
หยู่ หวัง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการทฤษฎีแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่สองและการสอนภาษาที่สองในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเชิงพลวัตแรงจูงใจเพื่อสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศจีน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนนี้และตรวจสอบผลของรูปแบบการสอนนี้ต่อแรงจูงใจของผู้เรียน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 84 คนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองเรียนด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเชิงพลวัตแรงจูงใจส่วนกลุ่มควบคุมเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเดิม หลังจากการเรียน 1 ภาคการศึกษา  มีการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจแรงจูงใจเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังการเรียนรวมทั้งแบบรายงานตนเอง ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยค่ามัชฌิม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ t-test แบบอิสระ  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องจากแบบรายงานตนเองของนักศึกษา  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาในกลุ่มทดลองมีระดับแรงจูงใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเชิงพลวัตแรงจูงใจช่วยพัฒนาระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในบริบทของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศจีนให้เพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles

References

ไม่มี