ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-26

บทความวิจัย (Research Articles)