เผยแพร่แล้ว: 2020-06-28

บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

สุพจน์ บุญแรง, วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์, กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์, อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย, อภิรดา พรปัณณวิชญ์, ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ, ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ, นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่

17-26

การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี

เมิ่งเตี๋ย หลี่, สนิท สัตโยภาส, ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

27-36

การศึกษาความสุภาพในการสื่อสารระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน

หยิ่ง หลี่, ศรีวิไล พลมณี, ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

37-46