Published: 2018-04-03

ประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์

The Effectiveness of the Sangha Administration

พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์, วรเดช จันทรศร

153-163

เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร

พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ

341-346