Published: 2016-06-25

บทบรรณาธิการ

ดร.เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร

ความสัมพันธ์ทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ของผู้บริโภคในตลาดนัด

ทิพย์ลาวัลย์ แก้วนิล, พิชญ์สินี ตัณทเสน, ธนวัฒน์ ทีปะปาล

136-144

แรงจูงใจของผู้หญิงในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

ณัฐวุฒิ พลศรี, ศิรชญาน์ การะเวก, ศิริพร สัจจานันท์

145-153