ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

        Print ISSN    : 2586-9043

        Online ISSN : 2586-825X

CMU Journal of Education

2021-01-04

ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

- ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

   บทความละ 2,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

    อย่างไรก็ตาม บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ก่อนประกาศดังกล่าว จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  แต่จะมีผลต่อบทความที่จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ต่อจากนี้ไป และขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์บทความลงวารสารฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - กองบรรณาธิการ -

 

อัตราค่าบริการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร_มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2.jpg

 

 

Vol. 4 No. 3 (2020): September-December

Published: 2020-12-30

View All Issues