การศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การทำงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Main Article Content

ธนัชชา คงสง
พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชากร คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 1,570 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 394 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับคณะจำนวน 5 คณะ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแควร์  (χ2) เท่ากับ 161.209  ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (p-value)  เท่ากับ .077 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/df) เท่ากับ 1.177 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.958  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.935 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.993  และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.022 และมีน้ำหนักองค์ประกอบด้านการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้างาน (SV) นวัตกรรมกระบวนการ (IN) และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ME) เท่ากับ 0.672, 0.568 และ 0.445 ตามลำดับ และผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับคณะทั้ง 5 คณะ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยุค 4.0 ต้องประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้างาน การใช้สื่อสังคมออนไลน์และ นวัตกรรมกระบวนการ

Article Details

บท
Research Articles

References

ภาษาไทย

กิ่งกาญจน์ วรนิทัศน์, ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์, บุตรี จารุโรจน์, ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, โศภชา อรัญวัฒน์ และ โสภณ แย้มกลิ่น (2009). องค์กรและการจัดการ. สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด, กรุงเทพมหานคร.

กริช แรงสูงเนิน (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย. บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร.

ธนัชชา คงสง. (2559). ปัจจัยความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย. คณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

พิภพ วชังเงิน (2547). พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัทรวมสาส์น (1977) จำกัด กรุงเทพมหานคร.

มุจลินท์ สิงห์สาครเดชา และปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์. (2015). สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานและการตั้งเป้าหมายที่พยากรณ์ความร่วมมือในการทำงานของพนักงาน. การประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หน้า 398-409.

ยุทธ์ ไกยวรรณ์ (2556). การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2550). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร.

ระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย (UPIS). (2562). จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

พระนครเหนือ. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2563, จาก www.kmunb.ac.th.

สุวิมล ติรกานันท์. (2548). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

สุวิมล ติรกานันท์. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. บริษัทสุวีริยาสาส์น จำกัด กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙. พิมพ์ ครั้งที่ ๑ มีนาคม.

ภาษาอังกฤษ

Anjum,A., Ming, X., Siddiqi, F. A. & and Samma Faiz Rasool, F.S. (2018). An Empirical Study Analyzing

Job Productivity in Toxic Workplace Environments. Int. J. Environ. Res. Public Health, 15- 35.

Beyer, J. E., & Marshall, J. (1981). The interpersonal dimension of collegiality. Nursing Out Look, 29, 662-665.

Boraha, D. , Malikb, K. & Massini, S. (2019). Are engineering graduates ready for R&D jobs in emerging countries? Teaching-focused industry-academia collaboration strategies. Research Policy ,48,103837.

Bowker,C.G., Baker, K., Millerand, F., & Ribes, D. (2010). Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment. International Handbook of Internet Research,97-117.

Bush, A. & Grotjohann, N. (2020). Collaboration in teacher education: A cross-sectional study on future teachers’ attitudes towards collaboration, their intentions to collaborate and their performance of collaboration. Teaching and Teacher Education, 88, 102968, 1-9.

Cai, Z, Huang, Q, Liu, H. & Wang, X. (2018). Improving the agility of employees through enterprise social medial

: The mediating role of psychological conditions. International Journal of Information Management, 38, 52-63.

Cheng, J.-W., Chiu, W.-L. & Tzeng (2012). Do impression management tactics and /or supervisor subordinate guanxi matter?. Knowledge-Base System 40, 123-133.

Cheng, T.-M., Chen, M.-T. & Hong, C.-Y. (2016). Conceptualizing and measuring recreation safety climate. Safety Science, 87, 224-233.

Doherty, O., McGreevy, D.P. & Peason, G. (2017). The importance of learning theory and equitation science to the veterinarian. Applied Animal Behaviour Science, 190, 111– 122.

Dess, G., G., Lumpkin, G.T., Eisner, B.A. & McNamara, G. (2012). Strategic Management: Text And Cases. 6ed, McGraw-Hill Irwin. USA.

Elizabeth du Plessis, A., Wang, J., Hoang, T.H.N., Schmidt, A., Merten, L. , Mertens, L., Cullinan.M, & Cameron,V. (2019). New lenses to understand beginning teacherworkforce concerns : Developing and justifying scale items for measuring beginning teachers’ and school leaders’ perceptions. International Journal of Educational Research, 98, 206-233.

Guo,J. Yang, L. & Shi, Q.(2017). Effects of persceptions of the learning environment and approaches to learning on Chinese undergraduates’ learning. Studies in Educational Evaluation, 55, 125-134.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, J., & Anderson, R.E., & Tathan, R.L. (2006). Multivariate data analysis(6th). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, USA.

Hung, C.-L., Chou, C.-L.J. & Dong, T.-P.(2011). Innovations and communication through innovative users:

An exploratory mechanism of social networking website. International Journal of Information Management, 31, 317-326.

Keeling, K., McGoldrick, P. & Beatty, S. (2010). Avatars as salespeople: Communication style, trust, and intentions. Journal of Business Research, 63, 793-800.

Kleinknecht,R., UlHaq,H., Muller,R. A & Kraan, O.K. (2020). An attention-based view of short-termism: The effects of organizational structure. European Management Journal Vol., 38, Iss, 2, April, 244-254.

Liu, C. & Ma, J. (2018). Development and validation of the Chinese social media addiction scale. Personaliry and Individual Difference, 134, 55-59.

Leiter, P.M. , Day, A. & Price, L. (2015). Attachment styles at work: Measurement, collegial relationships, and burnout. Burnout Research 2, 25-35.

Maican, I.C., Cazan, A.-M. & Lixandroiu, C.R. (2019). A study on academic staff personality and technology acceptance: The case of communication and collaboration applications. Computers & Education 128, 113-131.

McLean, N.A. & Christensen, W.J. (2017). The application of learning theory in hose training. Applied Animal Behaviour Science, 190, 18-27.

Muellera, G., Mylonasb,D. & Schumachera, P.(2018). Quality assurance of the clinical learning environment in Austria: Construct validity of the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher Scale (CLES+T scale). Nuse Education Today, 66, 158-165.

Najafi-Tavania,S., Najafi-Tavanib, Z., Naudéc,P. , Oghazie, P., Zeynaloof, E. (2018). How collaborative innovation networks affect new product performance: Product innovation capability, process innovation capability, and absorptive capacity. Industrial Marketing Management, 73, 193-205.

Peng, Y.-P.(2015). Buffering the Negative Effects of Surface Acting: The Moderating Role of Supervisor Support in Librarianship. The Journal of Academic Librarianship, 41, 37-46.

Popa, S., Soto-Acosta,P., & Marinez-Conesa, I. (2017). Antecedents, moderators , and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs. Technological Forecasting & Social Change 118, 134-142.

Salau, O. Worlu, R. Osibajo, A., Adewjl, A., Oludayo, O. & Falola, H. (2018). Survey data on work environment and productivity of academic staff of selected public university in Nigeria. Data in Brief, 1912-1917.

Saunder, W.L, Kleiner, M.B., McCoy, P.A., Ellis, P.K., Smith-Jackson, T. & Wenz, C. (2017). Developing an inter- organizational Safety climate instrument for the construction industry. Safety Science,98, 17-24.

Shafieea, M., Gheidi, S., Khorrami S.M. & Hooshang asadollahd. (2020). Proposing a new framework for personal brand positioning. European Research on Management and Business Economics 26, 45-54.

Shim, M. (2010). Factors influencing child welfare employee’s turnover: Focusing on organizational culture and climate. Children and Youth Service Review, 32, 847-856.

Tajvidi, M., Wang,W. , Hajli,N. & Love, E.D. P. (2017). Brand Value Co-creation in social commerce: The role of interactive, social support, and relationship quality. Computer in Human Behavior, 1-8.

Tahseen Sleimi, M. & Davut, S. (2015). Intrinsic and Extrinsic Motivation: Pivotal Role in Bank Tellers Satisfaction and Performance: Case Study of Palestinian Local Banks. International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No. 11; November

Watanabe, M. & Yamauchi, K. (2016). Psychosocial Factors of Overtime Work in Relation to Work-Nonwork Balance: a Multilevel Structural Equation Modeling Analysis of Nurses Working in Hospitals. Int. Behav. Med, 23, 492 – 500.