การปรับตัวชีวิตในมหาวิทยาลัย : แนวทางและกลยุทธ์สำหรับนักศึกษาปีแรก

Main Article Content

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ

บทคัดย่อ

    การปรับตัวชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาปีแรกหรือชั้นปีที่ 1 นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยค่อนข้างที่จะมีความเป็นอิสระสูง จึงต้องรู้จักและเข้าใจที่จะวางแผนทางการเรียน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การพบปะเพื่อนใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรม การควบคุมตนเอง และการบริหารจัดการเรื่องเวลา การปรับตัวของนักศึกษาย่อมมีผลต่อการใช้ชีวิตและการประสบความสำเร็จทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีการปรับตัวที่ดีจะสามารถเข้าใจและยอมรับกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี รู้จักหาวิธีการปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การปรับตัวที่ดีจึงเปรียบเสมือนการมีเกราะกำบังหรือการภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่ช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางและกลยุทธ์ที่สำคัญในการช่วยให้นักศึกษาปรับตัวในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การสานความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง รู้จักลำดับความสำคัญ ดูแลสุขภาพของตนเอง และพบปะพูดคุยกับอาจารย์ เป็นต้น ดังนั้นแนวทางและกลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นปกติสุข ตลอดจนสามารถที่จะประสบความสำเร็จทางการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต

Article Details

บท
Academic Articles

References

ภาษาไทย

กันต์กนิษฐ์ เกษมพงษ์ทองดี. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.

ฐิระ ทองเหลือ. (2549). น้องใหม่กับการปรับตัว. วารสารแม่โจ้ปริทัศน์, 7(4), 67-70.

ณพล หงสกุลวสุ. (2559). การรับน้องในมหาวิทยาลัยไทย สร้างความสามัคคี หรือสร้างความแตกแยก?. ประชาไท. สืบค้นจาก

https://prachatai.com/Journal/2016/09/67981

ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช. (2556). การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

ดวงแข วิทยาสุนทรวงศ์. (2541). ผลของกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จังหวัดตรัง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร.

นิรมล สุวรรณโคตร. (2553). การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร.

เมษยา บุญสีลา. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ. (2564). จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: ส.อินฟอร์ เมชั่น

เทคโนโลยี.

สุภาพร นนธิ. (2547). ปัญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร.

สุรพงษ์ ชูเดช และวิภาวี เอี่ยมวรเมธ. (2545). ตัวแปรในการทำนายสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 25(3), 215-232.

สุริยัน อ้อนทองทิม ภูกิจ เล้าจีรัณกุล ศศิวิมล พจน์พาณิชพงศ์ และชลิตตาภรณ์. (2560). การปรับตัวของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 23(1), 18-25.

อดิศร พงษ์ศรี. (2546). การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค รินทรวิโรฒ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร.

ภาษาอังกฤษ

Acker, J. R. (2003). Class acts: Outstanding college teachers and the difference they make. Criminal Justice Review, 28, 215-231.

Al-Busaidi, Z., Bhargava, K., Al-Ismaily, A., Al-Lawati, H., Al-Kindi, R., Al-Shafaee, M., & Al-Maniri, A. (2011). Prevalence of Depressive Symptoms Among University students in Oman. Oman Medical Journal, 235-239.

Asaduzzaman, M., Hossain, M., & Rahman, M. (2013). Service quality and student satisfaction: A case study on private universities in Bangladesh. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 1(3), 128-135.

Aulls, M. W. (2004). Students’ experiences with good and poor university courses. Educational Research and Evaluation, 10, 303-335.

Bentley University. (2018). 15 Tips for adjusting to college life. Retrieved from http://thebiz.bentley.edu/ 15-tips-for-adjusting-to-college-life/.

Brekelmans, J. M. G., Wubbles, Th., & Creton, H. A. (1990). A study of student perception of physics teacher behaviour, Journal of Research in Science Teaching, 27, 335-350.

Brekelmans, M., Wubbels, Th., & den Brok, P. (2002). Teacher experience and the teacher-student relationship in the classroom environment, In S.C. Goh and M.S. Khine (Eds.). Studies in educational learning environments: An international perspective, (73-100). Singapore: New World Scientific.

Brown, N. (2004). What makes a good educator? The relevance of meta programmes. Assessment and Evaluation in Higher Education, 29, 515-533.

Bailey, T. H., & Phillips, L. J. (2016). The influence of motivation and adaptation on students’ subjective wellbeing, meaning in life and academic performance. Higher Education Research and Development, 35(2), 201–216.

Baker, R. W. & Siryk, B. (1984). Measuring adjustments to college. Journal of Consulting Psychology, 31, 179- 189.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.

Chi, S. A., Kim, S., & Kim, N. H. (2018). A study of school adjustment related variables of young children. South African Journal of Education, 38, 1–9.

Chow, P., & McCallum, F. (2018). A systematic review of factors influencing international students' adaptation in higher education. International Journal of Intercultural Relations, 63, 1-13.

Chung, A. K., Kim, J. S. & Kim, J. H. (2013). The effects of self-respect, academic self- efficacy, and career maturity on student adaptation to college and learning persistence. Journal of Engineering Education Research, 16(6), 1-18.

Dawson, P. & Guare, R. (2016). The Smart But Scattered Guide to Success: How to Use Your Brain's Executive Skills to Keep Up, Stay Calm, and Get Organized at Work and at Home. Guilford Publications.

Gore, J. S., Cross, D., & Crawford, L. A. (2019). Predictors of academic stress and well-being among international students attending an Australian university. International Journal of Higher Education, 8(1), 141-153.

Graetz, K. A. (2006). The psychology of learning environment. Educause Review, 41(6), 60–75.

Gronland, N. E. (1959). Sociometry in the classroom. New York: Harper.

Feldman, A. K., & Newcomb, M. T. (1969). The Impact of college on students. San Francisco, CA: Jossey- Bass Inc., Publishers.

Hao, L., Wang, J., Guo, L., & Wu, Y. (2020). Social support and college adjustment: The mediating role of psychological resilience. Journal of College Student Development, 61(3), 336-347.

Jeon, H. O. & Yeom, E. Y. (2014). Influence of gender role conflicts, academic stress coping ability, and social support on adaptations to college life among male nursing students. Journal of the Korea Contents Association, 14(12), 796-807.

Kitzrow, M. A. (2003). The mental health needs of today’s college student: Challenger and

recommendations. NASPA Journal, 41, 167–181.

Kenny, M. E., & Hattersley, C. (2019). Psychological adjustment in college: Student vulnerability and resilience. Journal of Clinical Psychology, 75(4), 537-561.

Khan, A. (2019). Adjusting to university life: Practical tips for first-year students. Retrieved from https://www.aus.edu/blog/adjusting-to-university-life-practical-tips-for-first-year-students.

Kizilhan, S. S., & Güzel, S. S. (2018). Loneliness and depression among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 289-293.

Lammers, J. W., Shelia M., & Smith, S. M. (2008). Learning factors in the university classroom: Faculty and student perspectives. Teaching of Psychology, 35, 61–70.

Law, D. W. (2007). Exhaustion in university students and the effect of coursework involvement. Journal of American College Health, 55, 239–245.

Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. Springer Publishing Company.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company.

Lee, G. W., Moon, I. O. & Park, S. K. (2013). Relationship between social support, college adjustment and academic adjustment among nursing students. Journal of the Korean Society for School Health Education, 14(2), 15-27.

Lee, M. R. & Jeon, H. S. (2015). Personal types, ego-resilience, and college adaptation in nursing and health care related students. Journal of the Korean Academia-Industrial cooperation Society, 16(12), 8861- 8869.

Light, A. (2022). Adjustment. Encyclopedia Britannica Online Academic Edition. Retrieved from http://www.britannica.com/

Lowe, H., & Cook, A. (2003). Mind the gap: are students prepared for higher education? Journal of Further and Higher Education, 27(1), 53–76.

Marwan, M. A., Asmiran, S., & Hamid, M. O. A. (2017). Effect of Teacher’s Adjustment on Students’ Learning in Malaysian Universities. Journal of Education and Learning, 6(1), 174-182.

Masten, A. S. (2014). Global perspectives on resilience in children and youth. Child development, 85(1), 6-20.

No, S. L., & Bae, S. A. (2014). The effects of emotional intelligence and learning flow on college

adaptation in undergraduate students. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, 14(2), 343-362.

Nour, M., & Shah, A. (2021). The mediating role of stress and social support on the relationship between acculturative stress and mental health problems among international students. Journal of International Students, 11(2), 504-526.

Okpala, C. O., & Ellis, R. (2005). The perceptions of college students on teacher quality: A focus on teacher qualifications. Education, 126, 374–378.

Prancer, S. M., Hunsberger, B., Pratt, M. W., & Alisat, S. (2009). Cognitive complexity of Expectations and adjustment to university in the first year. Journal of Adolescent Research, 15, 38-57.

Rice, K. G. (2009). Separation-individuation and adjustment to college, A longitudinal study. Journal of Counseling Psychology, 39, 203-213.

Rienties, B., Beausaert, S., Grohnert, T., Niemantsverdriet, S., & Kommers, P. (2012). Understanding academic performance of international students: the role of ethnicity, academic and social integration. Higher Education, 63(6), 685–700.

Round, A. (2005). A Survey of Student Attitudes, Experiences and Expectations. School of Education, University of Waikato. Retrieved from www. northumbria. ac.uk/static/.../ ardocs/ student_ attitude_ report.

Sevinç, S., & Gizir, C. A. (2014). Factors negatively affecting university adjustment from the views of first-year university students: The case of Mersin University. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1301–1308.

Soet, J., & Sevig, T. (2006). Mental health issues facing a diverse sample of college students: Results from the College Student Mental Health Survey. NASPA Journal, 43, 410-431.

Van Amelsvoort, J. (1999). Perspective on instruction, motivation, and self regulation. Doctoral dissertation, Radboud University.

VandenBos, G. R. (Ed.). (2015). APA dictionary of psychology (2nd ed.). American Psychological Association.

van der Meer, J. (2012). I don’t really see where they’re going with it: communicating purpose and rationale to first-year students. Journal of Further and Higher Education, 36(1), 81-94.

Weiten, W. Llyod, M. A., Dunn, D. S. & Hammer, E. Y. (2009). Psychology applied to modern life: Adjusted on the 21st century (9th ed). Belmont: Wadoworth.

Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (2008). The time paradox: The new psychology of time that will change your life. New York: Simon and Schuster.