เผยแพร่แล้ว: 2024-03-20

การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย

พิชลัณดาห์ สนธิวิฬุรห์, เกวลิน มะลิ, อรษา ตันติยะวงศ์ษา , กมลนัทธ์ มีถาวร

1-12

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อการเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน

อัจฉราพร พงศ์วัฒนะเควิน, ภีรยา สุนทรสำราญ, นิษฐเนตร์ กองชนะ, สมัชญ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์, นิภา นิรุตติกุล

1-14