การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย

Main Article Content

พิชลัณดาห์ สนธิวิฬุรห์
เกวลิน มะลิ
อรษา ตันติยะวงศ์ษา
กมลนัทธ์ มีถาวร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2550-2664 และใช้การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้แก่ ราคาน้ำยางข้น ณ ตลาดท้องถิ่น มูลค่าการส่งออกน้ำยางข้น มูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาเลเซีย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสหรัฐอเมริกา และราคาตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของสิงคโปร์ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้แก่ ปริมาณการผลิตยานยนต์ของโลก ซึ่งส่งผลกระทบผ่านมูลค่าการส่งออกน้ำยางข้น ขณะที่ราคาตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของสิงคโปร์ส่งผลกระทบผ่านมูลค่าการส่งออกน้ำยางข้น มูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคาน้ำยางข้น ณ ตลาดท้องถิ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมต่อทิศทางของราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของไทยมากที่สุดคือราคาตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของสิงคโปร์ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมรองลงมาคือมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาเลเซียตามลำดับ

Article Details

บท
Research Articles

References

ภาษาไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2564). ยางพารา. สืบค้นจาก https://www.ditp.go.th/contents_attach/730300/730300.pdf.

จิรภา บุญพาสุข. (2565). Industry insight: อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2022 ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างช้าๆ ท่ามกลางความเสี่ยงจากสงคราม และปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ยืดเยื้อ. สืบค้นจาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/automotive-110722.

รัฐบาลไทย. (2565). ด้านเศรษฐกิจ. จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55351.

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. (2566). สินค้าส่งออกสำคัญของไทย. สืบค้นจาก https://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร: ยางพารา. สืบค้นจาก http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/perennial/rubber.pdf.

องค์การสวนยาง. (ม.ป.ป.). ยางแผ่นรมควันชั้น 3. สืบค้นจาก http://www.krabi.doae.go.th/1.pages/pages%20banner/pages%20banner8_klang%20kwam%20roo/002para%20rubber/010.pdf.

ภาษาอังกฤษ

Ali Odamkulath Pareed & Manoj Pulickakudy Kumaran. (2017). Price volatility and its impact on rubber cultivation in India – an analysis of recent trends. Journal of academic research in economic, 9(3), 293-312.

Apinya Wanaset & Chalermpon Jatuporn. (2020). The rubber price structure of Thailand and impulse response to world price shock. Journal of critical reviews, 7(19), 4429-4437.

Chaiwat Sowcharoensuk. (2021). Business/Industry Outlook 2021-2023: Processed Rubber Industry. Retrieved from https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/rubber/IO/io-rubber-21, April 11, 2023.

Chaiwat Sowcharoensuk. (2022). Business/Industry Outlook 2022-2024: Rubber Industry. Retrieved from https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/rubber/io/rubber-2022, April 11, 2023.

Chalakorn Udomraksasakul & Vichai Rungreunganun. (2018). Forecasting the Price of Field Latex in the Area of Southeast Coast of Thailand Using the ARIMA Model. International Journal of Applied Engineering Research, 13(1), 550-556.

Kittipost Wangrattanapakdee & Rewat Thamma-Apiroam. (2015). The determinants of ribbed smoked rubber sheet no.3 price volatility in the agricultural futures exchange of Thailand. Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual Conference: Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Sciences. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. (หน้า 442-451). The Thailand Research Fund, Bangkok (Thailand).

Pithak Srisuksai. (2020). The Rubber Pricing Model: Theory and Evidence. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(11), 013–022.

Shanghai Future Exchange. (2019). Manual for TSR20 Futures Contract Trading. Retrieved from https://www.shfe.com.cn/upload/20190808/1565247425338.pdf, April 11, 2023.

The Observatory of Economic Complexity. (2023). Natural rubber in smoked sheets. Retrieved from https://oec.world/en/profile/hs/natural-rubber-in-smoked-sheets, April 11, 2023.